Menu Close

Festivitat Sant Vicent Ferrer

Biografia Sant Vicent Ferrer

Sant Vicent Ferrer va nàixer en Valéncia, el 23 de giner de 1350. Els seus pares varen ser Guillermo Ferrer, notari, i Constança Miquel. Va ser batejat en la Parròquia de sant Esteban.

Va prendre l’hàbit de flare dominico en el propenc Real Convent de Predicadores el 5 de febrer de 1367, emetent els seus vots definitius el 6 de febrer de 1368. Va estudiar Filosofia, Bíblia i Teologia en Barcelona, Lleida i Toulouse obtenint en 1388 els títuls de “Mestre en Teologia” i “Predicador General” en la seua orde religiosa.

Va residir en Avignon durant el Cisma d’Occident on va rebre diversos càrrecs de Benedicto XIII. En 1399 abandona definitivament esta ciutat i es consagra a la seua activitat misionero.

El contingut de la seua predicació sempre va ser el de penitència i reforma. En este sentit s’esforçava per resoldre lluites, millorar la vida moral i espiritual, buscant una societat més cristiana, més espiritual i més armoniosa. Va predicar per tota la Corona d’Aragó, la de Castella i, ademés, el sur de França, el nort d’Itàlia, Suïssa i la Bretanya francesa. En molts llocs es recorda el seu pas pels fets portentosos i milacres que varen ocórrer.

En a l’àmbit social, el seu gran prestigi li va portar a fundar en 1410 una confraria per a atendre als chiquets òrfens i abandonats de Valéncia, tasca que continua en el Colege Imperial de Chiquets Òrfens de sant Vicent Ferrer. Va participar en el Compromís de Casp en el que es va designar hereu de la Corona d’Aragó a Fernando de Antequera despuix de la mort sense descendència de Martín l’Humà.

En 1419 va predicar la que seria la seua última Quaresma i als 69 anys va morir en Vannes (Bretanya francesa) el 5 d’abril d’eixe mateix any. Està sepultat junt a l’altar major de la Catedral.

Sant Vicent va ser canonizado el 29 de juny de 1455 en Roma pel papa Calixto III. La seua festa se celebra el 5 d’abril, encara que des de molt antic, en Valéncia, se celebra el dilluns posterior a l’Octava de Pasqua.

Bibliografia: https://santvicentferrer.org/biografia/