Menu Close

Història de Sant Bult

La tradició del Sant Bult de la Xerea

Sense ànim de realisar un eixercici d’història, si que anem a oferir unes ràpides pinzellades a lo que signifiquen les festes de Sant Bult, la seua cronologia, la seua relació en el barri de la Xerea aixina com de que forma s’han organisat estes festes a lo llarc de l’història i de que manera
frut d’esta tradició que ha perdurat a través dels sigles va nàixer la Llar Escola Sant Bult.

Estimem que esta és la millor manera de situar un proyecte que enclavamos dins d’un espai urbà determinat i que ademés vol relacionar-se en una tradició que ha marcat definitivament la realitat d’eixe espai urbà inserido en la Ciutat Vella de la ciutat de Valéncia.

Els inicis de la tradicio festiva en la Xerea: “Les Festes de Sant Bult”

La tradició nos conta que l’image del Crist de Sant Bult va ser trobada en l’any de la conquista jaumina de la ciutat i Regne de Valéncia. Estem parlant, per tant, d’una image romànica, d’un crist de campanya de reduïdes dimensions que arreplega ya l’idea del Crist en majestad, el Crist que ha vençut a la mort. El nom de Sant Bult vindria etimológicamente de la paraula llatina “vultus” que significa “image de Crist” i que té paralelisme en el Sant Volto de la ciutat italiana de Lucca que guarda moltes semblances en l’image de la Xerea, i que era l’image titular de l’orde de Sant Joan de l’Hospital de Jerusalem.

Seguint les ensenyances de la tradició este Crist va ser donat al barri de la Xerea, antic arraval musulmà anterior a la conquista, per Manuel Navarro, quedant en l’obligació dels veïns de la Xerea el realisar-li festa i cult religiós anualment.

Sant Bult “Festa de Carrer” en l’Epoca Foral

En els archius catedralicios de la Seu valenciana s’arreplega que, des de principis del sigle XIV el barri de la Xerea tributa festes a l’image de Sant Bult. Com be podem consultar en els llibres de medievalistas com Rafael Narbona o de sociòlecs com Antonio Ariño, la ciutat
foral de Valéncia era un espai ritual on les festes marcaven de manera absoluta el calendari i l’image que els seus governants, els jurats, volien exportar de la capital regnícola. Valéncia era coneguda en tota Europa per la seua infinitat de festes de carrer, entre les quals destacava la de Sant Bult.

Durant tota l’época foral, les festes de Sant Bult es mantindrien fidels a l’esquema típic dels festes de carrer valencianes combinant des dels seus inicis el seu esperit religiós en aspectes de caràcter més lúdic i cívic. Tot això plenament relacionat en l’espiritualitat mediterrànea.

Poc a poc, hem anat coneixent que l’image de Sant Bult va ser tenint altars en diferents iglésies de la ciutat. A falta de poder concretar cronologia, podem saber que tenia un altar en la Seu valenciana, era l’image patrona dels sacristanes de la Catedral, i que també va estar residint en l’iglésia de Sant Joan de l’Hospital, on en el sigle XVI se li va impondre la Creu de Malta -pròpia de totes les imàgens hospitalàries-, aixina com en atres iglésies com la de Sant Esteban i el Temple. En l’actualitat, en ocasió de les festes, l’image es guarda durant una nit en la parròquia de Sant Tomás i Sant Felipe Neri.

A pesar de tot això, el barri de la Xerea va continuar tenint la propietat de l’image i la custodiava durant els dies de festa. Els veïns de la Xerea feyen valdre davant l’Iglésia els seus drets sobre l’image de Sant Bult. Igualment coneixem l’existència d’un altar de Sant Bult situat en l’actual cantó del carrer En Blanch i la Plaça de Sant Bult. Un altar que va ser derruït a mitat del sigle XVIII en virtut de les ordenances municipals, donant testimoni dels nous gusts de la societat burguesa, que obligaven a la desaparició dels altars dels carrers.

Foto: Javier Ramos

Els canvis en la societat, i en la Festa, en L’Época Contemporanea

La societat contemporànea del sigle XIX en les seues revolucions lliberals i l’ascens de la societat burguesa va provocar, també canvis en les festes populars. A pesar d’això les festes de Sant Bult es varen mantindre. La tradició de la Xerea entorn de Sant Bult va permanéixer
invariable a lo llarc dels anys pese a pertànyer al núcleu de les festes tradicionals provinents de l’época foral. De mitat del sigle XIX es conserva abundant documentació relativa sobre la “Associació de Sant Bult” que era l’entitat encarregada de realisar les festes i els depositario de l’image.

En els seus Estatuts, visats pel Governador de l’época, s’estipulava, per eixemple, que l’image no podia passar més de 24 hores dins d’un recint eclesiàstic, aixina com que els veïns de la Xerea estaven obligats a tributar festes a Sant Bult anualment.

El naiximent del Patronat Llar – Escola de Sant Bult

L’Associació del Sant Bulto es mantindria fins a 1951, any en el que es fundaria la Llar Escola Sant Bult. Esta entitat va nàixer des de l’Associació de Sant Bult en la finalitat de crear una sèu social entorn de l’image i de la festa, al temps de potenciar la seua consolidació com el centre sociocultural i educatiu del barri. Si be l’Associació de Sant Bult va permanéixer en la funció de l’organisació de les festes, la Llar Escola va fundar un espai cívic en el carrer En Blanch on es realisaven multitut d’activitats que en seguida resenyarem.

Grup de teatre, equip de ciclisme, equip de futbol, grup de rondallas, un cor, colombaires…. estes eren les activitats que englobava la Llar Sant Bult. Pero sobretot cal recordar l’Escola de Sant Bult. Una escola de barri que es va fundar en una época molt difícil per a assegurar l’educació i el conte d’uns chiquets que, en un barri humil de la Valéncia de posguerra, tenien molt difícil el seu futur. Òbviament esta escola no només tenia la funció d’impartir ensenyances, també suplia, en alguns casos, dèficits de nutrició dels chiquets que acodien a elles.

Mentrestant, l’antiga Associació de Sant Bult va passar a denominar-se Junta de *Clavarios de Sant Bult tenint les mateixes funcions d’organisació de la festa. Esta Junta de Clavarios es va convertir en l’instrument de les noves generacions per a integrar-se en la festa i mantindre
la tradició sense renunciar a potenciar l’aspecte cívic i cultural de la festa.

En l’arribada de la transició la festa es va ser adaptant als nous temps a través de la seua Junta de Clavarios en un procés que va concloure en l’any 2000 quan es permetria l’entrada de dònes en la Junta de Clavarios. Mentrestant, la Llar Escola iniciaria una etapa sense grans canvis que duraria fins a finals dels anys huitanta.

Foto: Jesús Morte

L’arribada d’un nou segle

Poc a poc les coses varen millorar, des de fa uns anys cal mirar en esperança el futur d’un barri que veu com torna a estar habitat i a convertir-se en una de les zones més agradables per a residir. La Llar Escola, per la seua banda, va iniciar des de fa uns anys una etapa en una voluntat ferma d’obrir-se a la ciutat de Valéncia i ha recuperat la seua faceta de realisar un *servició educatiu i cultural en els veïns de la Xerea.

L’Escoleta, el Cor de l’Escoleta, la realisació de taules redones, exposicions de fotografia, els certàmens de Narrativa *Curta, les nits de Música jove són frut d’esta voluntat d’obertura i modernisació. L’Escoleta precisament és el proyecte estelar, ya que recupera la tradició de que els chiquets i chiquetes del barri donen classe en la Llar: classes de repàs, iniciació a l’anglés i l’informàtica,………… Un proyecte carregat de voluntarisme, pero que necessita d’una millora de les infraestructures per a poder realisar la llabor educativa en dignitat.

Junt a això les festes de Sant Bult varen continuar profundisant en la confecció d’un programa festiu plural i divers, i buscant en tot moment l’acostar a la ciutadania valenciana a eixe racó desconegut que era la Xerea com bellamente escrivia Juan Luis Corbín. Una iniciativa molt interessant en esta direcció ha segut que l’image de Sant Bult ixquera en processó en la Semana Santa Marinera en un eixercici d’intercanvi d’experiències en la Germandat de Jesús en la Creu.

Unes paraules sobre el futur

La tradició desenrollada en la Xerea al covil d’un Crist romànic del sigle XII s’ha mantingut a lo llarc dels temps. Això ha segut possible a causa de moltes raons, pero, sense lloc a dubtes, la voluntat de modernisació i renovació de la festa ha segut un dels factors clau. En estos moments el present de la festa i de l’entitat, la Llar Escola Sant Bult, està raonablement garantisat. No obstant no podem dir lo mateix del futur.

Des de la Llar Escola Sant Bult entenem que l’idea de començar la rehabilitació integral de l’edifici segons la remodelació de l’espai de l’antic cine-teatre segons la construcció d’una sala polifuncional i dissenyada per a poder albergar montages artístics de caràcter multidisciplinar és absolutament apropiada per a tornar a integrar el barri de la Xerea dins del circuit de generació de cultura de la nostra ciutat.

El proyecte té, pel seu caràcter innovador i ambiciós, tots els requisits per a poder conformar-se com el punt de partida per a poder seguir oferint des de la Llar-Escola una llabor cultural i educativa per als veïns de la Xerea i, en general, dels ciutadans i ciutadanes de Valéncia.

Atres qüestions bàsiques per a assegurar-nos un futur estan relacionades en el fecundo clima de cooperació existent entre les diverses associacions que existixen en la Xerea: FallaGrup de Clavariesas, Associació de Veïns, els comerços del barri i en els veïns i veïnes en general.

Contem en un passat molt important, un present esperançador i un futur que dia a dia tindrem que afrontar per a resoldre en èxit els reptes que el demà nos planteja.

Foto: Jesús Morte