Menu Close

Bé de Rellevància Local Immaterial 2023

Festa de Sant Bult declarada Bé de Rellevància Local Immaterial

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara bé de rellevància local immaterial les Festes del Sant Bult, de València. [2023/182]

Antecedents de fet
Primer. Mitjançant escrit de l’associació Llar Escola del Sant Bult de València se sol·licita el reconeixement com bé immaterial de rellevància local de les Festes del Sant Bult de València, i es descriu aquesta tradició i/o creació artística, els seus orígens, així com les referències espacials i temporals a les quals s’associa, destacant els valors patrimonials que incorpora, que motiven el seu reconeixement i inclusió en aquesta categoria protectora.Segon. Des de la Comissió Tècnica per a l’Estudi i Inventari del Patrimoni Immaterial i els Serveis Tècnics s’informa favorablement sobre la proposta, en els termes en què s’ha sotmés a l’avaluació patrimonial d’aquest centre directiu, establint-se d’acord amb els valors detectats les mesures que asseguren la seua pervivència, estudi i posada en valor.

Fundamentación jurídica
I. Aquesta Conselleria resulta competent per a resoldre el present expedient, en virtut del que es disposa en l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l’article 7 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina el número i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, l’article 56 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, i l’article 4 del Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

II. L’article 1.3 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de patrimoni cultural valencià, estableix que formen part del patrimoni cultural valencià, en qualitat de béns immaterials del patrimoni etnològic, les creacions, coneixements, tècniques, pràctiques i usos més representatius i valuosos de les formes de vida i de la cultura tradicional valenciana.

III. Els articles 15.5. 55, 56 i 57 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, estableix que s’inclouran en la secció cinquena de l’Inventari general del patrimoni cultural valencià, amb la qualificació de béns immaterials de rellevància local, aquelles creacions, coneixements, pràctiques, tècniques, usos i activitats més representatives i valuoses de la cultura i les formes de vida tradicionals valencianes. Igualment s’hi inclouran els béns immaterials que siguen expressions de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals, artístiques, gastronòmiques o d’oci, i especialment aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l’ús del valencià.

IV. L’informe emés pels serveis tècnics del Servei de Patrimoni Cultural, de data 13.07.2022, proposa la protecció cultural com a bé de rellevància local immaterial per a aquesta manifestació singular, arrelada i volguda pels veïns del barri de la Xerea de València, bé que queda definit per l’annex que acompanya aquesta resolució.

Vistos els anteriors fets i fonaments de dret i en allò que és matèria de la competència d’aquesta Conselleria, resolc:

Primer
Declarar bé de rellevància local immaterial les Festes del Sant Bult de València, de conformitat amb la descripció del bé que figura en l’annex que s’adjunta a la present resolució en atenció als valors destacats que incorpora, i inscriure’l en la secció cinquena de l’Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Segon
La protecció de les Festes del Sant Bult de València com a patrimoni cultural immaterial es concretarà en les següents mesures:
a) Realitzar labors d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics.
b) Incorporar els testimoniatges disponibles a suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació.
c) Vetlar pel normal desenvolupament i la pervivència d’aquesta manifestació cultural, així com tutelar la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures.
d) La gestió del patrimoni cultural protegit per aquesta declaració, correspon a l’associació Llar Escola del Sant Bult de València. Qualsevol canvi que excedisca el normal desenvolupament dels elements que formen aquesta manifestació cultural haurà de comunicar-se a la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural per a la seua avaluació i informe, si és el cas, i la modificació de la present resolució, amb vista a la seua constància en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seua notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seua notificació, d’acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 9 de gener de 2023.– La consellera d’Educació, Cultura i Esport: Raquel Tamarit Iranzo.