Rehabilitació Llar – Escola de Sant Bult

ANTECEDENTS I MOTIUS

La tradicio desenrollada en la XEREA a l’acovile d’un Crist romanic el segle XII s’ha mantingut a lo llarc dels temps. Aixo ha segut possible a causa de moltes raons, pero, sense lloc a dubtes, la voluntat de modernisacio i renovacio de la festa i de l’entitat, la Llar Escola de SANT BULT, està raonablement garantisat. No obstant, per a poder vore el futur en optimisme era i es necessari
actuar, impulsar millors i canvis i llançar-mos a nous proyectes.

Un proyecte que era necessari pero que està costant molt esforç poder portar-ho avant, molt desgast personal i colectiu, perque va alvançant poc a poc. No obstant, i a pesar de tot, es un proyecte que contava i conte en els compromisos renovats per a poder concloure’s i que responia a la necessitat de contar en una seu social adaptada a les persones i a les activitats que
realisem.

L’Inoperencia d’un espai com el Cine-Teatre Xerea, i cada volta mes obsoleta distribucio de potencialitat d’un edifici construit en els passats anys cinquanta, feu que des de la Llar Escola Sant Bult s’entenguera que havia que donar forma a l’idea d’escomençar la rehabilitacio integral de l’edifici i acometre la remodelació de l’espai de l’antic cine – Teatre en base a la construccio
d’una sala POLI funcional i dissenyada per a poder albergar montages artistics de caracter multidisciplinar com instrument apropiat per a tornar a integrar el barri de la Xerea dins del circul de generacio de cultura de nostra ciutat.

Estes foren les reflexions que mos portaren a plantejar l’imperiosa necessitat d’acometre un somi que cobrava vida a principis del segle XXI. Unes reflexions que podien convertir-se en realitat gracies a l’actitut del conjunt de les institucions publiques valencianes que se
comprometien a realisar un esforç inversor colegiat i coordinat per a poder acometre la finançacio d’este ambicios proyecte.
Un proyecte que contava, en el respala de la Generalitat Valenciana, l’Excmo. Ajuntament de Valencia, la Diputacio Provincial, aixina com la participacio de l’antiga Bancaixa com institucio que assegurara la finançacio de l’obra.

Les reflexions, i les garanties institucionals, mos portaven a plantejar-mos diferents reptes que tenien com base ineludible la modernisacio i actualisacio de la seu social de l’entitat que dona acovile a les festes mes antigues del “Cap i Casal” (Valencia).

Uns reptes que podem condensar-los de la manera següent:
1.- Ampliar l’oferta festiva afegint pluralitat als actes mes tradicionals, molts d’ells heretats de la tradicio foral de la Festa de Sant Bult, sumant nous dies de programacio festiva, adequant l’oferta a totes les edats i posant l’accent cultural en les novetats. Conseguir a través d’esta renovacio festiva un major coneiximent de la ciutadania de Valencia a les seues festes populars
mes antigues.
2.- Reforçar l’image de la Llar Escola Sant Bult com centre dinamisador de la Xerea i generador continu d’iniciatives, mes alla dels dies de festes patronals, i recuperant la llabor formativa i educativa que ya havia ocupat esta entitat en les decades centrals del segle XX.

(Seu Social de Sant Bult)

 L´Escoleta, el Cor de L’Escoleta, la realización de debates y charlas, exposiciones de fotografía, los certámenes de Narrativa Curta, las noches de Música Jove, la creación de un Coro (Cor de L’Escoleta) formado por más de cuarenta personas de todas las edades, y la puesta en servicio de nuestra propia página web (www.santbult.es), son el fruto de esta voluntad de obertura, modernización, de estabilización de las actividades del Hogar Escuela. La Escoleta (L´Escoleta), ha sido el proyecto estelar, ya que recupera la tradición de que los niños y niñas del barrio den
clase en el Hogar: clases de repaso, iniciación al inglés y a la informática, aprendizaje del
valenciano, etc., …. Un proyecto cargado de voluntarismo, pero que necesita una mejora de las
infraestructuras para poder realizar la labor educativa con dignidad. Tener espacios destinados
a las nuevas tecnologías, biblioteca, aulas de estudio, son imposibles de contemplar sino se
ponía en marcha una remodelación del interior del edificio.
Para seguir manteniendo toda la carga de actividad que el centro presta al barrio, resulta desde
todo punto necesario rehabilitar este edificio para acometer las funciones que la sociedad
actual requiere. La rehabilitación del edificio permite seguir incidiendo en las actividades de
tipo pedagógico y sociocultural, y poder contar a través de la remodelación del espacio de la
planta baja con la posibilidad de organizar actividades diversas de carácter cultural, así como
actos más institucionales.
Ademes, la rehabilitacio ha de servir per a poder continuar en les activitats tradicionals del centre social,
lloc de reunions de jubilats i veïns en general. La rehabilitacio havia de contar en salo de reunions i sales
multiusos, junt dos despachos donar servici a les diferents associacions que tenen la seua seu en este
edifici, tals com l’Associacio de Veïns del Barri de Sant Bult. Junt a aço, la rehabilitacio contempla el
tindre un espai dedicat a nostra image Patrona, EL SANT BULT DE LA XEREA.
L’importancia de contar en un edifici adequat a les necessitats actuals està relacionada en el fecunt clima
de cooperacio existent en la Xerea i el seu entramat civic, els comerços del barri i en els veïns i veïnes en
general. Este edifici, esta entitat, preten oferir un espai util a tots i a totes. Un espai obert a totes les
activitats que se plantegen des de la gent de la Xerea. Esta rehabilitacio ha de donar-mos un edifici obert a
tots i per a tots, per aixo la seua viabilitat ha de ser important per a totes les persones que mos estimem
este raco de la Ciutat Vella de Valencia.
Qüestions com l’accessibilitat o la movilitat, son problemes quotidians que necessitaven resolverse. No
contar en un ascensor, o l’existencia de multiples barreres arquitectoniques eren esculls diaris per a bona
part dels usuaris de l’edifici, i poder superar esta situacio, amabilizar l’acces a l’edifici, es una de les
qüestions basiques que mos portaren a adinsar-mos en este proyecte.
El proyecte te, per la seua caracter innovador i ambicios, tots els requisits per a poder conformar-se com
el punt de partida per a poder seguir oferint des de la Llar – Escola una llabor cultural i educativa per als
veïns de la Xerea i, en general, dels ciutadans i ciutadanes de Valencia.
Estes foren les motivacions que mos conduiren a adinsar-mos en un cami llarc i complicat, en el que hem
trobat ajuda i comprensio, pero que requerix de nous compromisos i ajudes per a seguir travessant-ho.
Unes motivacions, uns reptes que a pesar de tots els pesars, mos obliguen, per responsabilitat en estes
festes i este barri, a continuar lluitant i donar els següents passos i terminar el fi propost.

AJUDES REBUDES

El proyecte ha contat per a poder alvançar en el compromis de les institucions valencianes,
especialment de la Generalitat Valenciana. Des de el primer dia que arranquem en el proyecte
hem rebut la calor i l’afecte de totes les autoritats institucionals, i han segut moltes, que han
accedit gustosament a coneixer el proyecte. Contabilisar les hores de reunions, de preparacio
d’informes, de cridades telefoniques, seria impossible. No han segut moltes, han segut molt
mes que moltes. Pero era necessari trobar les complicitats, les atencions, de nostres
institucions publiques per a adinsar-les en nostre proyecte i que ho sentiren important i positiu
per a la societat valenciana.
La part de l’obra de rehabilitacio realisada ha segut possible gracies a un conveni firmat en la
Consellería de Cultura, aixina com ajudes d’una relevancia molt inferior de la Diputacio de
Valencia i la Fundacio Bancaixa pero que agraim de tot cor. Este compromis economic de la
Consellería de Cultura ha segut determinant per a poder plantejar-mos este somi com un
proyecte en possibilitats de viabilitat. Tant es aixina que despres d’anys de moltes gestions,
reunions, complicacions que s’han anat sortejant, tenim una obra en una part important ya
realisada, en lo que se comença a donar forma a la modernisacio i rehabilitacio de l’edifici
patronal de les festes de la Xerea.
Sense dubtar-ho hi ha que mostrar novament nostra gratitut cap a la Generalitat Valenciana.
Arranquem este proyecte en epoca de D. Manuel Tarancón Fandos, i en estos moments l’esforç
i el compromis mostrat ha donat part dels seus fruts. Pero este agraïment ha d’anar
acompanyat d’una demanda de continuïtat. Necessitem urgentment afrontar els objectius
marcats, i superar la paralisacio en la que se troba travada actualment la reforma a l’agotar-se el
presupost en el que contavem.
Les institucions valencianes, Generalitat, Excmo. Ajuntament i Diputacio sempre s’han tombat
en colaborar en el barri de la Xerea i les seues tradicions, i es necessari que esta voluntat
continüe plasmant-se en l’ampliacio de la colaboracio en este gran proyecte. Es una iniciativa
positiva per a la Comunitat Valenciana, i determinant per a seguir contant en una Ciutat Vella de
Valencia culturalment atractiva i socialment dinamica.
Per aixo mos dirigim, tambe, a l’Excmo. Ajuntament de Valencia, i la seua Excmo. Alcalde En
Joan Ribó, per a que se sumen a l’esforç inversor que necessitem per a poder acometre les
noves fases de la rehabilitacio pendents. Estem convençuts que a pesar de ser moments dificils,
les bones intencions que sempre se mos ha mostrat, i demostrat, des de l’administracio
municipal, van a plasmar-se mes pronte que tart en compromisos economics. Des de les
diferents concejalías de l’Ajuntament s’està estudiant com se pot ajudar a esta entitat, i
mosatros soles podem recordar una volta mes que necessitem que se sumen de forma paralela
a l’inversio efectuada des de la Generalitat Valenciana.
No podem, ni volem, oblidar que quan parlem d’institucions estem referint-mos tambe a
persones. Persones que han ajudat a donar vida i omplir de realitat este proyecte. Persones que
mos han donat moral, anims i corage per a seguir treballant com Regidors, Assessors,
Consellers, Secretaris Autonomics, Diputacio, etc., la llista seria molt llarga i no podem
nomenar a tots/as perque cometriem greus injusticies i dins del seu compromis en el bon
govern, mos estan ajudant a perseverar en dotar d’un futur a una tradicio festiva que une passat
i present i que mos vincula en nostra identitat foral i nostra voluntat per seguir vertebrant la
societat valenciana.
Per a una entitat sense anim de lucre com esta, el compromis de l’administracio publica es les
unica manera de poder seguir creciendo, adaptar-mos a les necessitats dels nous temps i dotar
d’un futur esperançador el futur d’un barri i una tradicio que sitüen les seues orígenes abans fins
i tot de la conquista de Valencia per les tropes del Rei Jaume I d’Arago en el 9 d’Octubre de l’any
1238.
Per tot aixo seguim lluitant per obrir les portes, tambe en l’iniciativa privada perque, gracies a
Deu, SANT BULT te molts amics i necessitem tota l’ajuda possible per a eixir d’un parentesis que
està afectant de manera molt directa al que tindria que ser el correcte funcionament de
l’entitat, a la custodia del Patrón de la Xerea i a la normal celebracio de les festes populars mes
antigues de la capital valenciana.

CONCLUSIONS

Com se despren de l’informe tecnic presentat pels directors d’obra del proyecte de Rehabilitacio de la
Llar Escola Sant Bult, s’ha realisat fins la data la part mes important de l’actuacio de rehabilitacio, la part
mes “grossa” o pesada, podiem dir. La base de l’actuacio està completada, pero tenim encara que
acometre noves fases per a poder terminar en la reforma interior de l’edifici.
Graficament podem dir que el got està ple fins la mitat, mig ple o mig buit, pero en l’ilusio, el
compromis i la dedicacio que li estem posant mos te que portar a pensar que està mig ple. Ara be,
necessitem omplir-ho i per a que el got estiga ple continüem apelant, una volta mes, i mos cansarém de
fer-ho, a la comprensio i el compromis de les institucions publiques valencianes i les entitats privades.
Des de la Junta Directiva de la Llar Escola Sant Bult, en el seu president, D. Antoni Bellido Lapiedra, al
cap, desigem aprofitar este escrit per a demanar nostres mes sinceres disculpes a tots els veïns de la
Xerea i en general a tots els amics de les Festes de Sant Bult, pels inconvenients que venen ormejats al
no tindre en condicions nostra seu social.
Estes disculpes deurien d’anar acompanyades d’una informacio completa de l’estat en que se troba el
proyecte de rehabilitacio, aixina com dels motius que impulsaren a la Llar Escola a llançar-se a una
empresa tan ambiciosa.
Era necessari demanar disculpes perque l’alcanç d’esta reforma ha acabat per no poder utilisar les
dependencies de nostra entitat, en el perjuï que aixo supon per a la normalitat de la vida d’esta entitat i
sobre tot en la celebracio de les seues festes.
Este esperit de concordia i d’unio que mos vincula a tots els que amem a la Xerea i les seues tradicions
sera el millor antidot a uns inconvenients que se mos mostren enguany en major cruór.

(Informació sobre l’estat de les Obres en la Rehabilitació de la Seu Social de Sant Bult)

Demanem la comprensio necessaria perque estem davant un proyecte molt ambicios que sera
beneficios per a tots en el moment que pugam inaugurar la seu de la Llar Escola Sant Bult
reformada i modernisada. Vos demanem comprensio perque està sent molt dur el poder
alvançar definitivament cap a un dia que tots desigem fervorosament que siga lo mes pronte
possible. Vos demanem comprensio perque necessitem sentir vostre soport, vostra confiança,
vostra solidaritat i sentir-vos be prop durant estos dies de festes.
Hi ha dies de cansament, la frustracio i la solsída estan prop de triumfar, pero la responsabilitat i
el profunt amor per SANT BULT, per esta festa i per este barri, mos impulsen a canviar la cara i
tornar a trobar forces, decisio i ilusio per a buscar noves solucions i aumentar mes si cap nostre
compromis en el proyecte.
Vos assegurem que tot haura valgut la pena si podem contar pronte en una seu modernisada,
adaptada i preparada per a ajudar-mos a plantejar nous reptes i noves oportunitats.
Contem en un passat molt important, un present esperançador i un futur que dia a dia afrontem
per a resolver en exit els reptes que el dema mos planteja. Este proyecte es una oportunitat per
a garantisar-mos un futur estable i a on pugam desenrollar en millors condicions una llabor molt
important com es la de dinamisar la vida cultural de la Xerea i seguir sent fidels a nostre deure
en l’historia i en el Poble Valencià, seguir realisant unes festes en honor a nostre Patrón, el
SANT BULT DE LA XEREA.

Gracies per vostra compressio.

LLAR ESCOLA SANT BULT