Festa d’Interés Turístic Local de la C. Valenciana

Resolució de 4 d’Octubre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la que s’otorga la declaració de «Festa d’Interés Turístic local de la C. Valenciana» a les Festes de Sant Bult.

Vista la solicitut presentada en la Secretaria Autonòmica de la Agència Valenciana del Turisme per la Llar Escola Sant Bult, de data 23 d’abril de 2017 instant la declaració de festa d’interés turístic local de la C. Valenciana, per a les Festes de Sant Bult de Valéncia.

Despuix de l’estudi de la documentació obrante en l’expedient i vist l’Informe del cap del Servici d’Assistència i Inspecció Turística de data 2 d’octubre de 2017 i la proposta de la directora general de Turisme, per mig de la que es propon resoldre favorablement la concessió de la mencionada distinció, de conformitat en lo dispost en els artículs 3.1.a, 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana, resolc:

Primer

Otorgar el títul honorífic de festa d’interés turístic local de la C. Valenciana a les Festes de Sant Bult de Valéncia.

Segon

Ordenar, en data de la present resolució, l’inscripció d’ofici la declaració concedida en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, secció primera (festes d’interés turístic), en els térmens que senyala l’artícul 9 del Decret 119/2006, de 28 de juliol.

Tercer

Ordenar la publicació de la present resolució en els térmens establits en l’artícul 7 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, aixina com en l’artícul 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interpondre’s potestativamente recurs de reposició davant l’orgue que ha dictat l’acte, en el determini d’un més contat des del dia següent al de la seua publicació, de conformitat en lo dispost en els artículs 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interpondre recurs contenciós-administratiu davant el Jujat de lo Contenciós-Administratiu de Valéncia, dins del determini de dos mesos, contats des del dia següent al de la publicació de la mateixa, d’acort en lo establit en els artículs 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Valéncia, 4 d’octubre de 2017.El president de la Generalitat, p. d. a. (R 12.02.2016; DOGV 17.02.2016), el secretari autonòmic de la Agència Valenciana del Turisme: Francesc Colomer Sánchez.

A %d blogueros les gusta esto: