Menu Close

Saluda Retor 2022

Saluda del Retor de Sant Tomás Apòstol i Sant Felipe Neri 2022

El temps: fidel aliat de Deu.

Deu, fet Home, ha acceptat les regles de joc de la naturalea humana.
Introduït en el “temps”, en el “espai”, en les “lleis” i “costums” d’un grup humà concret, en un moment de l’història concret; s’ha rodejat de totes les conseqüències del pecat dels hòmens i de les virtuts i encerts d’estos. Al nostre gloriós Sant Bult, ho ha educat una dòna que es diu María, filla de Joaquín i Ana, i és l’esposa de José. TOT MOLT NORMAL.

Nos narra l’Escritura, que Nabucodonosor va decidir fer una estàtua seua, d’or, i exigir que tots els ciutadans l’adoraren, reconeixent-li com a deu. Em sembla molt interessant l’estratègia de Nabucodonosor, puix cree sincerament, que es repetix en totes les generacions.

Una volta erigida l’estàtua, tots, abans o despuix, han de passar per davant d’ella, i per tant es tenen que definir. Uns aniran a tota pressa a adorar l’image, ademés, s’emocionaran, ploraran d’alegria, li tiraran molt incens i vítores i alabanzas; i maldiran a qui no adore l’estàtua. 

Cantaran, en llàgrimes en els ulls, que qui no adore l’image mereix morir.

Un segon grup filosofará, reflexionarà sobre este tema. Organisarà taules de diàlec per a discutir el tema. Opinarà en durea sobre la inoportunidad d’esta mida… Pero quan estiga davant de l’image, s’agenollarà.

Nabucodonosor, o el governant de tanda, va coneixent quí són els seus ciutadans i el nivell de fidelitat o de perillositat de cada u d’ells.

Existix un atre grup, en qui va resonar un dia la paraula: “escolta, el Senyor Jesucristo és l’únic Senyor, no hi ha un atre”. L’única Image que es pot adorar és la Eucaristía, presència real de Jesús, la Paraula, que també és Jesús mateixa, i que estan simbolisades en les belles imàgens que nos recorden esta presència de Jesús. I, m’atrevixc a dir, que l’image més bella, més significativa de Jesucristo Viu és l’Image de Sant Bult. 

Cruz, Crist Viu, Sacerdoci, Rei, Humiltat, Eucaristía… és verdaderament una Image Parlante.

¿Qué farà este tercer grup davant l’image de Nabucodonosor? Davant el governant que exigix una “pensament únic”, pensament únic que es presenta com l’IMAGE de la que ningú pot negar la seua deidad. Eixe “pensament únic” és una image que cal adorar, ningú pot negar-se a reconéixer-la com “LA VERITAT”, qui la negue mereix la presó.

Només cal seguir les chafades de SANT BULT, ser duts a la creu i allí, en profunda serenitat, entregar la vida per la “ÚNICA VERITAT”: “EL SENYOR JESUCRISTO ÉS L’ÚNIC SENYOR, NO HI HA UN ATRE”

Beneït siga el Sant Bult de Ntro. Sr. Jesucristo. A ell la glòria pels sigles dels sigles. Deprendre a mirar l’Image de Sant Bult nos prepararà el cor per a creure. 

¡Que tots els nostres veïns miren ben esta bella Image, durant la Processó, en la Santa Missa i sempre que tinguen
ocasió! 

Esta Image, mirada en esperança, pot despertar la fe en els qui la contemplen i esta fe nos permetrà reconéixer-li a Ell en tants germans nostres que duen en la seua història les chafades de la creu. Vos anime a participar en ilusió en les nostres festes. Per la meua part confie que el Senyor va a protegir la festa, que en honor a la seua Image de Sant Bult, celebrem.

Vos done la meua bendició.

Ramón Crespo López
Retor de Sant Tomás Apòstol i Sant Felipe Neri