Història de Sant Bult

La tradició del Sant Bult de la Xerea

Sense anim de realisar un eixercici d’historia, si que anem a oferir unes rapides pinzellades a lo que signifiquen les festes de Sant Bult, la seua cronologia, la seua relacio en el barri de la Xerea aixina com de que forma s’han organisat estes festes a lo llarc de l’historia i de que manera frut d’esta tradicio que ha perdurat a través dels segles naixque la Llar Escola Sant Bult.

Estimem que esta es la millor manera de situar un proyecte que enclavem dins d’un espai urba determinat i que ademes vol relacionar-se en una tradicio que ha marcat definitivament la realitat d’eixe espai urba inserido en la Ciutat Vella de la ciutat de Valencia.

Els inicis de la tradicio festiva en la Xerea: «Les Festes de Sant Bult»

La tradicio mos conte que l’image del Crist de Sant Bult fon trobada en l’any de la conquista jaumina de la ciutat i Regne de Valencia. Estem parlant, per tant, d’una image romanica, d’un cristo de campanya de reduides dimensions que arreplega ya l’idea del Crist en majestat, el Crist que ha vençut a la mort. El nom de Sant Bult vindria etimologicament de la paraula llatina “vultus” que significa “image de Crist” i que te paralelisme en el Sant Volto de la ciutat italiana de Lucca que guarda moltes semblances en l’image de la Xerea, i que era l’image titular de l’orde de Sant Joan de l’Hospital de Jerusalén.

Seguint les ensenyances de la tradicio este Crist fon donat al barri de la Xerea, antic burc musulma anterior a la conquista, per Manuel Navarro, quedant en l’obligacio dels veïns de la Xerea el realisar-li festa i cult religios anualment.

Sant Bult «Festa de Carrer» en l’Epoca Foral

En els archius catedralicis de la Seu valenciana s’arreplega que, des de principis del segle XIV el barri de la Xerea tributa festes a l’image de Sant Bult. Com be podem consultar en els llibres de medievalistes com Rafael Narbona o de sociolecs com Antoni Ariño, la ciutat
foral de Valencia era un espai ritual a on les festes marcaven de manera absoluta el calendari i l’image que les seues governants, els jurats, volien exportar de la capital regnicola. Valencia era coneguda en tota Europa per la seua infinitat de festes de carrer, entre les quals destacava la de Sant Bult.

Durant tota l’epoca foral, les festes de Sant Bult se mantindrien fidels a l’esquema tipic dels festes de carrer valencianes combinant des dels seus inicis el seu esperit religios en aspectes de caracter mes lúdico i civic. Tot aixo plenament relacionat en l’espiritualitat mediterranea.

Poc a poc, hem anat coneixent que l’image de Sant Bult fon tenint altars en diferents esglesies de la ciutat. A falta de poder concretar cronologies, podem saber que tenia un altar en la Seu valenciana, era l’image patrona dels sacristans de la Catedral, i que tambe estigue residint en l’esglesia de Sant Joan de l’Hospital, a on en el segle XVI se li impongue la Creu de Malta -propia de totes les imagens hospitalaries-, aixina com en atres esglesies com la de Sant Esteve i el Temple. En l’actualitat, en ocasio de les festes, l’image se guarda durant una nit en la parroquia de Sant Tomás i Sant Felip Neri.

A pesar de tot aixo, el barri de la Xerea continuà tenint la propietat de l’image i la custodiava durant els dies de festa. Els veïns de la Xerea feen valer davant l’Esglesia els seus drets sobre l’image de Sant Bult. Igualment coneixem l’existencia d’un altar de Sant Bult situat en l’actual cantonada del carrer En Blanch i la Plaça de Sant Bult. Un altar que fon derruit a mitat del segle XVIII en virtut de les ordenances municipals, donant testimoni dels nous gusts de la societat burgues, que obligaven a la desaparicio dels altars dels carrers.

Foto: Javier Ramos

Els canvis en la societat, i en la Festa, en L’Época Contemporanea

La societat contemporanea del segle XIX en les seues revolucions lliberals i l’ascens de la societat burgues provocà, tambe canvis en les festes populars. A pesar d’aixo les festes de Sant Bult se mantingueren. La tradicio de la Xerea entorn de Sant Bult permaneció invariable a lo llarc dels anys pese a pertanyer al nucleu de les festes tradicionals provinents de l’epoca foral. De mitat del segle XIX se conserva abundant documentacio relativa sobre la “Associacio de Sant Bult” que era l’entitat encarregada de realisar les festes i els depositaris de l’image.

En els seus Estatuts, visats pel Governador de l’epoca, s’estipulava, per eixemple, que l’image no podia passar mes de 24 hores dins d’un recint eclesiastic, aixina com que els veïns de la Xerea estaven obligats a tributar festes a Sant Bult anualment.

L’Associacio del Sant Bult se mantindria fins 1951, any en el que se fundaria la Llar Escola Sant Bult. Esta entitat naixque des de l’Associacio de Sant Bult en la finalitat de crear una seu social entorn de l’image i de la festa, al temps de potenciar la seua consolidacio com el centre sociocultural i educatiu del barri. Si be l’Associacio de Sant Bult permaneció en la funcio de l’organisacio de les festes, la Llar Escola fundà un espai civic en el carrer En Blanch a on se realisaven multitut d’activitats que en seguida resenyarém.

Grup de teatre, equip de ciclisme, equip de futbol, grup de rondalles, un cor, colombaires…. estes eren les activitats que englobava la Llar Sant Bult. Pero sobretot hi ha que recordar l’Escola de Sant Bult. Una escola de barri que se fundà en una epoca molt dificil per a assegurar l’educacio i el cuidat d’uns chiquets que, en un barri humil de la Valencia de posguerra, tenien molt dificil el seu futur. Obviament esta escola no soles tenia la funcio d’impartir ensenyances, tambe suplia, en alguns casos, deficits de nutricio dels chiquets que acodien a elles.

Mentres tant, l’antiga Associacio de Sant Bult passà a denominar-se Junta de Clavaris de Sant Bult tenint les mateixes funcions d’organisacio de la festa. Esta Junta de Clavaris se converti en l’instrument de les noves generacions per a integrar-se en la festa i mantindre la tradicio sense renunciar a potenciar l’aspecte civic i cultural de la festa.

En l’aplegada de la transicio la festa se fon adaptant als nous temps a través de la seua Junta de Clavaris en un proces que conclogue en l’any 2000 quan se permetria l’entrada de dones en la Junta de Clavaris. Mentres tant, la Llar Escola iniciaria una etapa sense grans canvis que duraria fins finals dels anys huitanta.

Foto: Jesús Morte

L’aplegada d’un nou segle

Poc a poc les coses milloraren, des de fa uns anys cap mirar en esperança el futur d’un barri que veu com torna a estar habitàt i a convertir-se en una de les zones mes agradables per a residir. La Llar Escola, per la seua part, inicià des de fa uns anys una etapa en una voluntat farma d’obrir-se a la ciutat de Valencia i ha recuperat la seua faceta de realisar un servició educatiu i cultural en els veïns de la Xerea.

L’Escoleta, el Cor de l’Escoleta, la realisacio de taules redones, exposicions de fotografia, els certámenes de Narrativa Assaone, les nits de Musica jove son frut d’esta voluntat d’obertura i modernisacio. L’Escoleta precisament es el proyecte estelar, ya que recupera la tradicio de que els chiquets i chiquetes del barri donen clase en la Llar: clases de repas, iniciacio a l’angles i l’informatica,………… Un proyecte carregat de voluntarisme, pero que necessita d’una millor de les infraestructures per a poder realisar la llabor educativa en dignitat.

Junt a aixo les festes de Sant Bult continuaren profundisant en la confeccio d’un programa festiu plural i divers, i buscant en tot moment l’acostar a la ciutadania valenciana a eixe raco desconegut que era la Xerea com bellament escrivia Joan Lluïs Corbín. Una iniciativa molt interessant en esta direccio ha segut que l’image de Sant Bult eixira en processo en la Semana Santa Marinera en un eixercici d’intercanvi d’experiencies en la Germanor de Jesus en la Creu.

Unes paraules sobre el futur

La tradicio desenrollada en la Xerea a l’acovile d’un Crist romanic del segle XII s’ha mantingut a lo llarc dels temps. Aixo ha segut possible a causa de moltes raons, pero, sense lloc a dubtes, la voluntat de modernisacio i renovacio de la festa ha segut un dels factors clau. En estos moments el present de la festa i de l’entitat, la Llar Escola Sant Bult, està raonablement garantisat. No obstant no podem dir lo mateix del futur.

Des de la Llar Escola Sant Bult entenem que l’idea d’escomençar la rehabilitacio integral de l’edifici en base a la remodelación de l’espai de l’antic cine-teatre en base a la construccio d’una sala polifuncional i dissenyada per a poder albergar montages artistics de caracter multidisciplinar es absolutament apropiada per a tornar a integrar el barri de la Xerea dins del circuit de generacio de cultura de nostra ciutat.

El proyecte te, per la seua caracter innovador i ambicios, tots els requisits per a poder conformar-se com el punt de partida per a poder seguir oferint des de la Llar-Escola una llabor cultural i educativa per als veïns de la Xerea i, en general, dels ciutadans i ciutadanes de Valencia.

Atres qüestions basiques per a assegurar-mos un futur estan relacionades en el fecunt clima de cooperacio existent entre les diverses associacions que existixen en la Xerea: Falla, Grup de Clavariesas, Associacio de Veïns, els comerços del barri i en els veïns i veïnes en general.

«Contem en un passat molt important, un present esperançador i un futur que dia a dia tindrem que afrontar per a resolver en exit els reptes que el dema mos planteja.»

Foto: Jesús Morte